REGULAMIN

Postanowienia ogólne

1.1 Właścicielem jest PICHER Konrad Piszczek o NIP: 7372206291 z siedzibą w Limanowa ul.Bulwary 13.

1.2 Serwis internetowy opinieplus dostępny jest pod adresem https://www.opinieplus.pl.

1.3 Niniejszy regulamin określa:

a) Warunki korzystania z serwisu:

Kontrahent wybiera jeden z dostępnych pakietów:

START – 79ZŁ – czas realizacji 1-3 tygodni

STANDARD – 199ZŁ – czas realizacji 1-2 miesiące

PREMIUM – 319ZŁ – czas realizacji 2-3 miesiące

SILVER – 599ZŁ – czas realizacji 3-5 miesięcy

GOLD – koszt i czas realizacji ustalany indywidualnie

Pakiety Start, Standard, Premium i Silver są pakietami stałymi, natomiast pakiet Gold jest tworzony indywidualnie dla klienta.


b) Zasady przyjmowania zleceń:

Zlecenie uważa się za przyjęte po wpływie środków na konto administratora systemu. W ciągu 2 dni roboczych po zaksięgowaniu płatności kontrahent otrzyma treść opinii w ilości przewidzianej w wykupionym pakiecie. Po otrzymaniu akceptacji Kontrahenta Administrator systemu zobowiązany jest do umieszczenia pierwszej opinii w wybranym serwisie w ciągu 2 dni roboczych. Kolejne opinie zostaną wrzucone w odstępach czasowych przewidzianych w wybranych pakietach, aż do wyczerpania puli zakupionych opinii.

c) Zasady dotyczące zarządzania danymi klienta:

Kontrahent zamawiający usługę w systemie powinien podać dane niezbędne do wykonania usługi: imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP, adres
- adres strony, która będzie opiniowana
, numer telefonu i adres e-mail do kontaktu. Administrator serwisu oświadcza, że takie dane będą wykorzystywane wyłącznie w celach realizacji usługi. Właściciel serwisu zobowiązuje się do nierozprzestrzeniania takich informacji dla osób trzecich. Wszelkie wyjątki dotyczące ujawnienia osobistych informacji Klienta dla osób trzecich są w każdym wypadku uzgadniane z Klientem. We wszelkich innych przypadkach, ujawnienie danych osobowych Klienta dla osób trzecich jest dozwolone wyłącznie w przypadkach przewidzianych w przepisach prawnych.

d) Warunki odstąpienia od umowy oraz reklamacji:

Kontrahent ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu środków przed wystawieniem pierwszej opinii, nie później jednak niż do 14 dni po złożeniu zamówienia. Klient ma prawo złożyć reklamację w związku z niewywiązaniem się Administratora systemu z zamówionej usługi, czyli nie umieszczeniu odpowiedniej ilości opinii w uzgodnionym czasie i w ustalonych serwisach. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy: kontakt@opinieplus.pl

1.4 Zmiana treści regulaminu:

a) Właścicielowi i administratorowi Serwisu przysługuje prawo do zmiany Regulaminu.

1.5 Zgodnie z niniejszym regulaminem za konsumenta uważa się osobę fizyczną lub prawną, która jako konsument finalny nabywa produkt, użytkuje go lub stosuje.

1.6 Zgodnie z niniejszym regulaminem za przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną lub prawną, która nabywa produkt, aby włączyć go do swojego procesu produkcyjnego lub przetwórczego lub w celu sprzedaży lub wykonywania usług

Warunki Korzystania z serwisu

2.1 Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad w nim zawartych.

Płatności

3.1 Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie ich składniki, w szczególności cła i podatki (w tym podatek od towarów i usług).

3.2 Ceny znajdujące się przy oferowanych produktach w systemie opinieplus w chwili składania zamówienia są wiążące i ostateczne. Faktura VAT lub paragon wystawiane są do każdego zamówienia i wysyłane drogą elektroniczną.

3.3 Dokonanie płatności możliwe jest wyłącznie w formie płatności dokonanej równolegle ze złożeniem zamówienia.

3.4 Administrator systemu nie ponosi odpowiedzialności za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a systemem płatności serwisu payu.

3.5 Płatność może być realizowana za pośrednictwem systemu płatności PayU, przelewem bankowym.